+389 32 606 002

ИМАТЕ ПРАШАЊЕ?

[email protected]

Понеделник - Сабота 08:00-15:00

Договор за управувачки услуги е Договор кои сопствениците на посебни делови, односно нивниот овластен претставник го потпишува со Управителот со цел преземање на одговорностите за управување и одржување на Зградата од страна на Управителот.


Со Договорот за управувачки услуги се уредуваат следниве работи:
 1. права и обврски на управителот;
 2. права и обврски на сопствениците;
 3. висина на надоместоци за тековно одржување;
 4. висина на надоместоци за инвестициско одржување (резервен фонд);
 5. висина на надоместокот за управувачки услуги;
 6. начин и рок на плаќање;

Договор за заемни односи е договор кои Сопствениците го склучуваат меѓусебно и со кои се уредуваат односите помеѓу Сопствениците во врска со управувањето со Зградата и користење на заедничките простории.


Овој договор ги опфаќа за следниве работи:
 1. начин на користење на заедничките простории;
 2. куќен ред на Зградата;
 3. висина на износите и начин на плаќање на трошоците за редовно одржување (инвестициско и тековно одржување) на заеднички делови на Зградата што е во етажна сопственост;
 4. начин на воспоставување на резервниот фонд на Зградата;
 5. намена на споредните простории што се користат од страна на Сопствениците;
 6. начин на користење на споредните простории за посебни намени;
 7. посебни ограничувања на правото на користење на споредните простории;
 8. посебни овластувања на Управителот на Зградата.

Работите, правата и обврските на управителот се пропишани со Законот за домување и со Договорот за управувачки услуги.

Управителот се грижи за реализација на одлуките на собирот на сопственици, за тековно и инвестициско одржување на зградата, подготвува план за одржување на зградата, подготвува пресметка на трошоците на зградата, ги прима уплатите и врши исплати по основ на договорени обврски, води евиденција на плаќањата на трошоците, ја застапува заедницата на сопственици пред трети лица и во правниот промет, поведува постапка пред надлежни органи во случај на неплаќање на износот за редовниот и резевниот фонд на зградата, склучува договори за тековно одржување на зградата, редовно ги известува станарите за превземаните активности.

Како лиценцирана компанија за вршење на дејностите на управување со станбени згради според Законот за Домување, со лиценци од 2017 и 2022година издадени од Регулаторна комисија за домување, Идеал Логистик го нуди својот професионализам во управувањето и одржувањето на станбените згради, обезбедувајки постојана исправност, безбедност и употребливост на сите делови на зградата како целина, естетски обликуваниот изглед, уредите, инсталациите и опремата на зградата, кои им служат на сите соптвеници на посебни делови, односно закупци на зградата.

Доколку имате потреба од одговорен и посветен управител на Вашата зграда, Идеал Логистик е вашиот вистински избор. Како управител на вашата зграда Ви нудиме:

Одржување на хигиената во зградата на високо ниво со употреба на исклучително квалитетни средства.
 • Услуги од професионално обучен и опремен персонал.
 • Одговорно и професионално управување и одржување на Вашиот објект.
 • Техничко одржување на заедничките делови во зградата преку вршење на поправки од помал обем(замена на светилки, приклучоци, поправка на влезна врата, промена на прозори, замена на резервни делови и слично).
 • Контрола на квалитетот на услугата преку нашите контролори.
 • 100% гарантиран квалитет на услугите.
 • Реализација на инвестициски проекти во зградата согласно Вашите барања и потреби.
 • Детален стручен увид пред превземање кој е основа за квалитетно одржување на објектот.
 • Изработка и спроведување на план за одржување на Вашата зграда.
 • Отчетно и детално фактурирање на месечните сметки за станарите и прецизна евиденција на Вашите уплати.
 • Одговорно подмирување на сите тековни трошоци на зградата.
 • Сметки без дополнителни и скриени трошоци.
 • Одговорна грижа за наплата на средствата преку нашиот Контакт центар и преку потсетници и опомени за заостанат долг или постапки за наплата на долг.
 • Брза и ефикасна услуга и итни интервенции во секое време.
 • Целосна стручна административна поддршка при изработка на потребна документација за заедничките делови во зградата.
 • Широка мрежа на надворешни реномирани партнери.
 • → Затоа Идеал Логистик е вистинскиот избор за вашата зграда.

За да може да склучите Договор за управувачки услуги со Идеал Логистик, потребно е дада биде донесена писмена согласност од мнозинство на сопствници на посебни делови 51% од станбениот објект. Потоа потребно е да изберете лице овластен претставник на влезот, односно лице за контакт со Управителот кое исто така е одговорно за контрола на работењето на управителот во зградата.

Согласно Законот за домување, за извршување на работите на одржувањето на станбената зграда се формираат Фонд за редовно одржување и Резервен фонд.

Фондот за редовно одржување се користи за активности и мерки за тековно одржување на зградата преку кои се овозможуваат непречено користење на заедничките делови од станбената зграда, вклучувајќи набавка на резервни делови за заедничките инсталации и уреди, и вградување на истите.

Паричните средства од резервниот фонд можат да се користат исклучиво со писмена согласност од мнозинство на станари. Средствата од резервниот фонд можат да се искористат без дополнитлена согласност само доколку се работи за итна и неодложна работа, односно работа која што не трпи одлагање, и самото одлагање ја загрозува безбедноста на станарите во станбениот објект. Во моментот на склучување на Договорот за управувачки услуги, мнозинство од станарите можат да донесат генерална согласност за користење на средствата од резервниот фонд и за евентуални тековни поправки кои би произлегле во времето на управување со станбениот објект.

Сопствениците на посебни делови се одговорни за плаќање на сите трошоци кои што произлегуваат од управувањето и другите што трошоци што потекнуваат од станбената зграда во согласност со своите сопственички делови, без оглед дали во станот живее некој или не.

Сопствениците на посебните делови задолжително формираат резервен фонд. Постои Правилник за висината на износот за посебните делови во резервниот фонд. Средствата од резервниот фонд не можат да бидат дел од стечајната маса на управителот наменет за намирување на побарувањата истакнати од страна на неговите доверители. Сопствениците на посебните делови не можат да бараат враќање на износите уплатени во резервниот фонд.

Сопственикот на посебен дел е должен да дозволи во неговиот дел од зградата да се извршат нужни интервенции поради отстранување на пречки при користењето на правото на сопственост на друг дел од зградата или на делови од зградата што се во функција на зградата како целина со тоа што направените штети поради таа интервенција мораат да му се надоместат на овој сопственик.

Согласно Законот за домување, сите сопственици на станови се обврзани да ги подмират средствата за тековно и инвестициско одржување на зградата. Бидејќи затнат олук припаѓа во инвестициско одржување на зградата, средствата платени за чистење или промена на олук мора да ги надоместат сите сопственици на станови од влезот каде што е направена интервенцијата.

Со оглед на тоа што покривот претставува заеднички градежен елементи, сите сопственици на посебни делови се одговорни за плаќање на трошоците коишто произлегуваат од управувањето.

Како управител на влезот, имаме потполно законско право после договорениот период кој е еден месец од неизвршената уплата, станарите што не ги подмируваат редовно своите обврски, да ги известиме со прва опомена за неплатени обврски. Доколку и следниот месец не биде извршена уплата во фондовите на зградата станарите што не ги подмириле редовно своите обврски добиват опомена пред тужба. Во случај да не постапат во рокот предвиден во опомената за подмирување на обврските, за истите ќе биде спроведена постапка за присилна наплата согласно важечките законски прописи.

Договорот може да биде раскинат и пред истекот на рокот утврден во став 1 поради неисполнување на меѓусебните обврски на која било од договорните страни. За раскинување на договорт потребно е да бидат доставени документи во оригинална форма до управителот (Одлука за раскинување на договор за управувачки услуги и согласност од 51% од сопствениците на посебни делови.

Според законот за домување, законскиот отказен рок не може да биде подолг од 2(два) месеци.

По истекот на рокот на Договорт за управување или пак предвременото раскинување на истиот Договор, преостанатите средствата од резервниот фонд кои се наплатени од станарите ќе бидат префрлени на сметката која ќе ја достават станарите на име резервен фонд на нов управител или на сметката за резервен фонд на законски регистрирана заедница на сопственици.